فرم درخواست بنر،استند

لطفاً در صورتیکه از اتوماسیون اداری دانشگاهی استفاده نمی نمایید!

پس از چاپ و تکمیل فرم، جهت طی نمودن روال اداری، فرم را تحویل دبیرخانه دانشگاه واقع در طبقه هم کف ساختمان اداری داده و شماره و تاریخ آن را جهت پیگیری های بعدی نزد خود نگه دارید.

دانلود فایل